ISN houdt studiedag voor aanstaande pelgrims

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft een studiedag gehouden voor 700 pelgrimskandidaten die met de Bedevaartorganisatie ISN op bedevaart (hajj) zullen gaan.

De studiedag vond op 14 juli 2019 plaats in de conferentiezaal van de ISN Ulu Moskee te Ede. Onder de deelnemers bevonden zich Muhlis Koç (Bestuursvoorzitter ISN), Cevdet Keskin (Procesmanager Bedevaartorganisatie ISN), geloofsbedienaren die tijdens de bedevaart dienst zullen doen ten behoeve van de pelgrims en de pelgrimskandidaten zelf.

Tijdens de studiedag werden presentaties gegeven over onder meer de bedevaartreis, de bedevaartrituelen en over de religieuze aspecten van de bedevaart.

Er waren in totaal 23 functionarissen – waarvan twee vrouwelijke – aanwezig, die tijdens de bedevaart dienst zullen doen ten behoeve van de pelgrims.

Er nemen 700 personen deel aan de bedevaartreis, verdeeld over vier groepen. Daarvan zal er een dienstdoen als countrymanager en 22 als geloofsbedienaar. De eerste bedevaartgroep vertrekt op 24 juli 2019, de laatste groep zal vertrekken op 3 augustus 2019.

ISN houdt studiedag voor bedevaartfunctionarissen

In aanloop naar de bedevaart (hajj) van 2019 heeft de Bedevaartorganisatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) een bijeenkomst gehouden die werd bijgewoond door geloofsbedienaren en groepsleiders die dienst zullen doen tijdens de bedevaart. De bijeenkomst stond in het teken van de afronding van de voorbereidingen.

De bijeenkomst vond op 8 juli 2019 plaats in het complex van Vakif BV, alwaar de Bedevaartorganisatie is gehuisvest. Onder de aanwezigen bevonden zich Muhlis Koç (Bestuursvoorzitter ISN), Cevdet Keskin (Procesmanager Bedevaartorganisatie ISN), groepsleiders en bedevaartbeambten. Er waren in totaal 23 functionarissen – waarvan twee vrouwelijke – aanwezig, die tijdens de bedevaart dienst zullen doen ten behoeve van de pelgrims.

Tijdens de bijeenkomst werden de voorbereidende werkzaamheden geëvalueerd en lopende werkprocessen herzien. Tevens is er een definitieve taakverdeling gemaakt, waarbij de taken en verantwoordelijkheden van de functionarissen zijn besproken. Er nemen 700 personen deel aan de bedevaartreis, verdeeld over vier groepen.

Plechtige opening en ingebruikname van de ISN Tevhit Moskee te Venlo

De aan de Islamitische Stichting Nederland (ISN) verbonden Tevhit Moskee te Venlo is op 21 juni 2019 officieel geopend en in gebruik genomen.

Aan de plechtigheid namen diverse hoogwaardigheidsbekleders, vertegenwoordigers van ngo’s en lokale moslims deel.

De openingsceremonie begon met een Koranrecitatie, voorgedragen door Süleyman Coşkun (Geloofsbedienaar ISN Ulu Moskee te Utrecht). Vervolgens sprak moskeevoorzitter Ahmet Dursun de aanwezigen toe. Dursun bedankte de deelnemers voor hun komst en sprak zijn waardering uit voor de realisatie het moskeecomplex. Vervolgens kwam Muhlis Koç (Bestuursvoorzitter ISN) aan het woord. In zijn toespraak wees Koç op het belang van steun aan moskeeën en bedankte hij iedereen voor hun bijdrage aan de onderhavige moskee. Daarna kwam de lokale classispredikant Marco Luijk aan het woord. Luijk gaf aan blij te zijn om de opening te mogen meemaken en vertelde dat moskeeën, als gebedshuis, een speciale plek hebben voor gelovigen en dat gebedshuizen onschendbaar zijn. Ook gaf hij aan dat vooroordelen een voorbode zijn van onenigheid in de samenleving en dat dat alleen overwonnen kan worden met dialoog en respect voor andere religies. Dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag) en Şaban Dişli (Ambassadeur van Turkije) hielden eveneens een welkomsttoespraak. 

Tot slot kwam prof. dr. Ali Erbaş (President van het Presidium voor Religieuze Zaken) aan het woord, die op uitnodiging van het moskeebestuur in Nederland was. In zijn toespraak onderstreepte Erbaş het belang van moskeeën voor moslims. Ook benadrukte hij het vredelievende karakter van de Islam, daar “Islam” “vrede” betekent. ‘Een moslim is dus een persoon die vrede bezigt. Dat betekent dat een moslim bezig is met het bewerkstelligen van harmonie in de samenleving,’ aldus Erbaş. Onderwerpen die Erbaş verder onder de aandacht bracht waren onschendbaarheid van alle gebedshuizen, afkeur van alle vormen van geweld en het bevorderen van wederzijds respect.

Na afloop van de toespraken kreeg Erbaş een plaquette uitgereikt en werd de moskee ceremonieel geopend. Daarmee was de opening en ingebruikname van de moskee een feit. 

De bouw van het moskeecomplex begon op 18 november 2016. Tijdens de bouw werd de moskee tweemaal doelwit van islamofobe aanvallen. De bouw heeft ruim vier miljoen euro gekost.

Prof. dr. Ali Erbaş brengt werkbezoek aan Nederland

Op 21 juni 2019 heeft prof. dr. Ali Erbaş – President van het Presidium voor Religieuze Zaken – deelgenomen aan de officiële opening van de ISN Tevhit Moskee te Venlo. 

Bij de plechtigheid waren veel aanwezigen, waaronder moskeevoorzitters en geloofsbedienaren die dienstdoen in moskeeën die aangesloten zijn bij de Islamitische Stichting Nederland (ISN). 

In zijn toespraak bedankte Erbaş de moskeevoorzitters en geloofsbedienaren voor hun bewezen inspanningen. Erbaş herinnerde hen eraan dat geloofsbedienaren, conform de Nederlandse wetgeving, dienstdoen op verzoek van de lokale gemeenschappen. Ook benadrukte Erbaş dat ISN-moskeeën decennia terug aanvankelijk opgericht werden door Turkse gastarbeiders, maar dat thans ook mensen van andere etnische groepen gebruikmaken van de moskeediensten. Daarmee wees hij op het multiculturele karakter van de moskeebezoekers.

Erbaş prees de moskeeën die naast de Turkstalige vrijdagpreken ook de Nederlandse versies ervan voordragen.

ISN Liefdadigheidsbeweging teruggekeerd uit Bosnië

De vrijwilligers van ISN Liefdadigheidsbeweging zijn na succesvolle afronding van het project “Help een weeskind in Bosnië” teruggekeerd naar Nederland.

De vrijwilligersgroep van ISN Jongeren bestaande uit Mete Yıldız, Hilal Özel, Rukiye Dadak, Cihan Tanriverdi, Hümeyra Öncü, Sümeyye Akcan en de voorzitter van de ISN Steenwijk Tuba moskee, Faruk Ersoy, hebben hun opdracht succesvol volbracht.

In de maand Ramadan is het project “Help een weeskind in Bosnië” van start gegaan in samenwerking tussen Internationale solidariteitsforum Emmaus en Islamitische Stichting Nederland (ISN). In Tuzla hebben vijftien studerende weeskinderen een studiebeurs gekregen ter waarde van €500,-. Tegelijkertijd zijn aan 200 weeskinderen schooltassen en andere benodigdheden overhandigd. 

Tevens zullen 130 behoeftige families de komende drie maanden warme maaltijden krijgen. De vrijwilligers hebben tijdens hun bezoek geholpen bij de voorbereiding en bij het uitdelen van de pakketten aan de families. Het bezoek aan de ouderen en zieken bij het revalidatiecentrum leverde emotionele taferelen op.

Ook zijn de alleenstaande moeders die hun verwanten verloren tijdens de oorlog bezocht. Tot op heden hebben de gezinnen van de slachtoffers nog steeds geen zekerheid over de begraafplekken van de omgekomen slachtoffers. De nabestaanden die nog altijd in verdriet verkeren zijn ISN erg dankbaar voor de hulp en steun tijdens de campagne.

Verstrekking van studiebeurzen aan studenten

Verstrekking van schooltassen en schrijfgerei aan weeskinderen

Verstrekking van voedsel aan behoeftige gezinnen

Bezoek aan ouderen en zieken

ISN start met vertaalproject Nederlandstalige Koranuitleg

Het Onderzoekscentrum van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) is gestart met een prestigieus vertaalproject waarin de Koran, inclusief commentaar, naar het Nederlands wordt vertaald.

Bij de vertaling wordt een comparatieve methode toegepast waarbij bestaande vertalingen onderling worden vergeleken. Ook wordt gekeken hoe bestaande vertalingen zich verhouden tot de oorspronkelijke Arabische tekst. Tegelijkertijd wordt de meest recente Turkstalige vertaalversie zoals uitgegeven door het Presidium voor Religieuze Zaken als primaire bronmateriaal gebruikt. Tevens wordt de Korantekst becommentarieerd, hetgeen tot een beter begrip van de Koran zal leiden. Naar verwachting wordt het boek in het laatste kwartaal van 2020 uitgebracht. 

De doelgroep van het boek bestaat uit Nederlandstalige moslims alsmede niet-moslims die geïnteresseerd zijn in de vertaling en de uitleg van de Koran. Daarnaast kan de vertaalversie ook gebruikt worden voor studiedoeleinden.

De vertaalversie wordt vervaardigd door een academische redactie die onder meer uit een specialist religieuze vertalingen bestaat. Tijdens de vertaling worden de gangbare theologische en academische richtlijnen in acht genomen. Na publicatie wordt er een boekpresentatie gehouden, waarvoor geïnteresseerden zich te zijner tijd kunnen aanmelden.

Vertaling Islam in het licht van ahadith grotendeels afgerond

Het Onderzoekscentrum van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft een boekwerk, getiteld “Islam in het licht van ahadith”, grotendeels naar het Nederlands vertaald.

Het omvangrijke boek werd oorspronkelijk onder de naam “Hadislerle İslam serlevha hadisler” uitgegeven door het Presidium voor Religieuze Zaken. In 2018 werd begonnen met de vertaling naar het Nederlands. Na een intensief proces is de vertaling voor zeventig procent afgerond. Na voltooiing van de vertaling, eindredactie en revisie van de tekst wordt er overgegaan tot vormgeving en druk. Naar verwachting wordt het boek in het eerste kwartaal van 2020 uitgebracht.

Islam in het licht van ahadith is een 800 pagina’s tellende hadith-collectie die gedetailleerd ingaat op God, het universum, kennis, geloof, aanbidding, karakter, burgerschap, het hiernamaals, geschiedenis en beschaving. Het boek bevat 1.601 overleveringen. De doelgroep van het boek bestaat uit meertalige of Nederlandse moslims alsmede niet-moslims die geïnteresseerd zijn in overleveringen van de profeet Mohammed. Tot slot kan het voor studiedoeleinden worden gebruikt.

Het boekwerk wordt vertaald door een specialist religieuze vertalingen die werkzaam is bij ISN. Tijdens de vertaling worden de academische richtlijnen in acht genomen. Na publicatie wordt er een boekpresentatie gehouden, waarvoor geïnteresseerden zich te zijner tijd kunnen aanmelden.

Vertaling Handboek van de Islam voltooid

Het Onderzoekscentrum van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft een boekwerk, getiteld “Handboek van de Islam”, succesvol naar het Nederlands vertaald.

Het omvangrijke boek werd oorspronkelijk onder de naam “İslam İlmihali” uitgegeven door het Presidium voor Religieuze Zaken. In 2017 werd begonnen met de vertaling naar het Nederlands. Na een intensief proces is de vertaling afgerond en aangeboden aan de eindredacteurs. Na eindredactie en revisie van de tekst wordt er overgegaan tot vormgeving en druk. Naar verwachting wordt het boek in het laatste kwartaal van 2019 uitgebracht.

Het Handboek van de Islam is een 810 pagina’s tellende islamitische catechismus die gedetailleerd ingaat op de islamitische geloofsleer, de religieuze praktijk, handelingen die geoorloofd en verboden zijn, karakter en de biografie van de profeet Mohammed. De doelgroep van het boek bestaat uit meertalige of Nederlandse moslims alsmede niet-moslims die geïnteresseerd zijn in de Islam.

Het handboek is vertaald door een specialist religieuze vertalingen die werkzaam is bij ISN. Tijdens de vertaling zijn de academische richtlijnen in acht genomen. De tekst wordt momenteel geredigeerd door Arabisten en religieuze specialisten. Na publicatie wordt er een boekpresentatie gehouden, waarvoor geïnteresseerden zich te zijner tijd kunnen aanmelden.

Startvergadering Audit- en Adviescomité ISN volbracht

Na enige onderbreking is het Audit- en Adviescomité van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) op 15 juni 2019 bijeengekomen. Dit vond plaats in het Haagse hoofdkwartier van ISN.

Onder de deelnemers bevonden zich Muhlis Koç (Voorzitter ISN), Recep Erkoç (Bestuurslid en Voorzitter Audit- en Adviescomité ISN) en huidige en voormalige leden van het Audit- en Adviescomité.

Mede vanwege vele verzoeken vanuit lokale moskeeorganisaties is besloten om de activiteiten die samenhangen met het beleidsveld Audit- en Advies, na een strategische heroriëntatie, weer te implementeren.

In dat kader is het oude Reglement Vestigingszaken ISN, dat dateert uit 2013, herzien en opnieuw uitgegeven. Tevens is het ledental van het Audit- en Adviescomité uitgebreid teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

Het Audit- en Adviescomité van ISN is primair belast met toezicht op algemene vergaderingen en op het beleid van lokale moskeeorganisaties die verbonden zijn aan ISN. Het comité ziet toe conform het vernieuwde Reglement Vestigingszaken ISN en het Auditreglement ISN.

Ramadanfeest-receptie ISN

Ter gelegenheid van het Ramadanfeest heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) op 6 juni 2019 een receptie gehouden. De receptie was toegankelijk voor ISN-bestuursleden, lokale moskeebestuurders, ISN-geloofsbedienaren en moskeegangers.

De receptie vond plaats in de conferentiezaal van de ISN Selimiye Moskee te Veghel. Onder de deelnemers bevonden zich dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken), Muhlis Koç (Voorzitter ISN), overige bestuursleden van ISN, Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsgebied Deventer), Ömer Altay (Voorzitter Turks-Islamitische Culturele Federatie TICF), bestuursleden van lokale ISN-moskeeën en geloofsbedienaren die dienstdoen bij ISN.

Het programma begon met een openingsrede, verzorgd door Parlak, Koç en Altay. Nadien en tot besluit vond er, onder het genot van culinaire snacks, een felicitatieceremonie plaats.