Onderwijsactiviteiten

Onderwijsactiviteiten

Doelgroep 

Moskeeonderwijs beperkt zich niet alleen tot kinderen, maar is voor jong en oud. Iedereen heeft recht op dit onderwijs, ongeacht taal, etnische achtergrond of leerschool.

Groepssamenstellingen

Binnen het moskeeonderwijs wordt rekening gehouden met zowel de leeftijd van het kind als de sociaal- emotionele en cognitieve ontwikkeling bij het plaatsen in een geschikte groep.

In onze stamgroepen zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar:

  • 4 tot 6-jarigen vormen de onderbouw
  • 7 tot 9-jarigen vormen de middenbouw
  • 10 tot 13-jarigen vormen de bovenbouw

Binnen deze groepen worden de kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd. Dit gaat altijd in goed overleg tussen de vrijwilligers, kinderen en ouders.   

Onderwijsactiviteiten

De moskee biedt een breed palet aan onderwijsactiviteiten voor jong en oud. In de essentie is de moskee een gebedsruimte. Maar het is ook een ontmoetingsplek waar mensen van en met elkaar leren. Dat doen ze door samen of individueel bidden en via allerlei sociaal-culturele, religieus-educatieve activiteiten zich op allerlei fronten ontwikkelen.  

Daarnaast zijn er een aantal georganiseerde onderwijsactiviteiten die kenmerkend zijn voor de moskee:


MOSKEEONDERWIJS 4-15 JAAR

Dit onderwijsprogramma biedt Nederlandse moslimkinderen de mogelijkheid het Arabische schrift te leren lezen en schrijven dat ze nodig hebben voor het lezen en begrijpen van de Koran. Daarnaast leren ze basisbeginselen van de islam op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en waarbij kennis betekenisvol wordt gemaakt door theorie en praktijk te verbinden met elkaar.

  • Onderbouw

In de onderbouw wordt spelenderwijs Arabische letters aangeleerd. Vrijwilligers die affiniteit hebben met jonge kinderen behandelen deze letters door activiteiten die de verschillende zintuigen aanspreken. Zo worden de klanken van de letters duidelijk uitgesproken door de leerkracht, de letters duidelijk visueel gemaakt en krijgen de kinderen alle ruimte met het oefenen van deze letters door middel van bv. liedjes, rijmpjes, bewegingsspelletjes en andere creatieve activiteiten zoals de letters schrijven in een bak met rijst.

Op deze manier wordt er gewerkt aan auditieve analyse en synthese en wordt er een basis gelegd voor het lezen van de koran In de middenbouw.

Daarnaast wordt er thematisch aandacht besteed aan kernwaarden vanuit de islam. Deze onderwerpen worden op het niveau van de kleuter aangeboden. te denken valt hierbij aan thema ’s als liefde en zorg wordt de medemens, de wereld om je heen, zorg voor de natuur en dieren, dankbaarheid etc.

  • Middenbouw

In de middenbouw wordt er voortgeborduurd op de kennis en vaardigheden uit de onderbouw. Ook zijn er veel kinderen die het informeel moskeeonderwijs binnenstromen vanaf de middenbouw. Deze kinderen leren in aparte groepen dan eerst nog de letters aan.

Bij het leren lezen van de Koran wordt de focus niet alleen gelegd op het technisch lezen. Begrijpend lezen is van groot belang om de onderwerpen die behandeld worden In de lessen ‘basisbeginselen van de islam’ betekenisvol te maken. De verzen die gelezen worden uit de koran, worden met de docent besproken, in context geplaatst en besproken in het licht van hedendaagse onderwerpen. Deze manier van verbanden leggen past binnen onze visie van holistisch moskeeonderwijs.

Thematische onderwerpen zijn in de middenbouw goed te koppelen aan islamitische kernwaarden. Vrijwilligers behandelen onderwerpen zowel vanuit religieuze als maatschappelijke oogpunt. Zo wordt een thema ‘Mens en Natuur’ behandeld vanuit de islamitische bronnen en wordt er gekeken naar wat er in de koran en Soenna gezegd wordt over goed zijn en zorg dragen voor de medemens, de natuur en de dieren. Met voorbeelden uit de levens van de profeten worden deze kernwaarden ondersteund. Daarnaast wordt een dergelijk thema besproken in het licht van maatschappelijke belang. Waarom is het belangrijk om goed voor de natuur te zorgen? Hoe kunnen wij bijdragen aan duurzaam leven? Hoe hoor je om te gaan met afval? Vervolgens is er de mogelijkheid om het onderwerp te koppelen aan de Kinderboekenweek (thema Dieren en Natuur) en voor de kinderen de behandelde onderwerpen op een natuurlijke manier in harmonie te brengen.

  • Bovenbouw

In de bovenbouw komt het denken langzaam los van het concrete en leert het kind verbanden te maken en hier conclusies uit te trekken. Daardoor is het vanaf deze leeftijd meer geschikt om het over abstracte onderwerpen te hebben en tot interessante gesprekken te komen.

Het leren lezen, onderhouden en begrijpen van de koran is ook in deze leeftijdsgroep van groot belang. Verzen lezen uit de koran die aansluiten bij het thema van de les is een goede manier om het technisch lezen te oefenen, verwantschap te krijgen met de koran, onderwerpen in de context te begrijpen en er de kernwaarden en normen uit te vormen waar we vandaag op bouwen.  


KORAN MEMORISATIE

In alle groepen van het informeel moskeeonderwijs komt memorisatie van de Koran terug. Hier wordt gekeken naar het individuele ontwikkelingsniveau van het kind. Door de afwisseling van klassikale les en individuele begeleiding, krijgen de kinderen aandacht op maat en memoriseren ze elk de hoeveelheid Koranverzen die ze kunnen.

Daarnaast zijn er moskeeën die de volledige Koranmemorisatie als aparte onderwijsprogramma aanbieden. Daarbij wordt er met elke leerling een apart memorisatietraject ontworpen en krijgen ze volledig persoonlijke begeleiding gedurende het memorisatieprogramma.


ISLAMSTUDIES

Vanaf ongeveer een leeftijd van 15 jaar worden er op verschillende moskeeën Islamstudies aangeboden variërend van introductieniveau tot gevorderd. Hier worden lessen zoals fiqh, hadith, tafsir, kalam en andere vakken uit de klassieke islamstudies gegeven.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.