Vrijwilligersbeleid & Gedragscode

Met haar 145 moskeeën heeft Islamitische Stichting Nederland (ISN) een groot bereik binnen de Nederlandse moslimgemeenschap. Honderden vrijwilligers verzorgen voor duizenden kinderen en jongeren verschillende onderwijsactiviteiten.
 
Het is van belang om een veilig klimaat voor de kinderen, jongeren en vrijwilligers te creëren zodat een ieder op een verantwoorde wijze kan participeren aan de activiteiten van de moskeeën en/of ISN. Het creëren van een veilig klimaat is van belang om activiteiten voor kinderen en jongeren te kunnen (blijven) ontwikkelen.  Derhalve is er een preventief beleid ontwikkeld met als doel de veiligheid van kinderen en jongeren zo veel mogelijk te waarborgen. In het preventief beleid wordt aandacht besteed aan het aanstellingsbeleid en de gedragscode die gelden voor de vrijwilligers.

Werkingssfeer
 
Dit gedragsprotocol richt zich tot een ieder die binnen de ISN en haar moskeeën vrijwilligerswerk verricht (bv. richting: kinderen, jongeren, mensen met een beperking en ouderen). In het bijzonder heeft het gedragsprotocol aandacht voor vrijwilligers die direct of indirect werken met kinderen en jongeren.

Aannamebeleid
 
Intake
 
Elke vrijwilliger, die binnen ISN en haar moskeeën in contact komt met kinderen en jongeren, dient zorgvuldig gescreend te worden. Het sollicitatiegesprek wordt gehouden door het bestuur én de voorzitter van de onderwijscommissie van de desbetreffende moskee. In het sollicitatiegesprek zal ingegaan worden op het motief van de vrijwilliger om met kinderen en jongeren te werken. Tevens zal contact opgenomen worden met de referenten (indien aanwezig) om te onderzoeken hoe derden de vrijwilliger hebben beoordeeld. Afhankelijk van het verloop van het sollicitatiegesprek kan de vrijwilliger aangenomen worden voor de vrijgekomen functie.
 
VOG verklaring
 
Onderdeel van het aannamebeleid is het overhandigen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze wordt ingezien door het bestuur en weer overhandigd aan de vrijwilliger. Een kopie van de VOG wordt in het personeelsdossier bewaard, mits de vrijwilliger hiermee instemt. Na positieve beoordeling van het bestuur, de voorzitter van de onderwijscommissie en overhandigen van de VOG verklaring kan de vrijwilliger aangesteld worden voor de desbetreffende functie.
 
Gedragsregels voor de vrijwillige medewerkers
 
De gedragscode bevat een uiteenzetting van werkethiek, normen en waarden waaraan vrijwilligers en medewerkers zich dienen te houden. Deze richtlijnen beschrijven het gewenste gedrag van vrijwilligers en medewerkers binnen een moskeeorganisatie.
 
Voor een veilig en verantwoord verloop van activiteiten is het belangrijk dat de vrijwillige medewerkers zich houden aan de volgende omgangsnormen:

Kernwaarden

 • De vrijwilliger respecteert de betrokken doelgroepen en maakt geen onderscheid tussen leeftijd, geslacht en etnische achtergrond
 • De vrijwilliger is zich bewust van de identiteit van de organisatie en gaat daar op een zorgvuldige en verantwoorde manier mee om
 • De vrijwilligers zijn tegen discriminatie en erkennen culturele en etnische diversiteit
 • Voor de vrijwilliger hangt familie, sociale gemeenschap en de leefwereld van het kind samen
 • De vrijwilliger richt zich op  het bevorderen van competenties en vaardigheden van individuen
 • De vrijwilliger ondersteunt het welzijn en ontwikkeling van de desbetreffende doelgroep en hun omgeving

Persoonlijke competenties en werkwijze vrijwillige medewerkers

 • De inhoud en uitvoering van de activiteiten dienen te alle tijden overlegd te worden met de desbetreffende commissievoorzitter
 • De vrijwilliger dient deel te nemen aan de periodieke vergaderingen die betrekking hebben tot zijn functie en/of activiteiten
 • De vrijwilliger communiceert open en transparant richting alle betrokken partijen (te denken aan: kinderen, jongeren, ouders, collega vrijwilligers en (commissie) voorzitters)
 • De vrijwilliger onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen die niet passend zijn bij het karakter van de organisatie en de desbetreffende doelgroep
 • De vrijwilliger is zich bewust van zijn/haar maatschappelijke rol en gaat behoedzaam om met informatie verkregen vanuit zijn werkzaamheden en/of functie
 • De vrijwilliger zorgt voor een veilig en respectvol klimaat tijdens de uitvoering van activiteiten en zorgt ervoor dat het kind/jongere zich durft te uiten
 • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en misbruik ten opzichte van derden (denk bv. aan kinderen, jongeren, ouderen)

Ethische kwesties 

 • De vrijwillige medewerker is zich bewust van maatschappelijke ontwikkelingen en neemt hierin een verbindende rol
 • De vrijwilliger is zich bewust van de etnische diversiteit van de leerlingen en houdt rekening met de culturele verschillen

Vertrouwens(contact)persoon

Naast een gedragsprotocol heeft ISN een vertrouwenspersoon aangesteld bij wie vrijwillige medewerkers  terecht kunnen in geval van ongewenst gedrag, zoals:

 • Discriminatie en pesten
 • Geweld en agressie
 • Ongewenste intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag

In geval van melding van ongewenst gedrag zal er een klachtenprocedure in gang gezet worden vanuit de koepelorganisatie ISN. De vertrouwenspersoon zal voor een eerlijke en adequate afhandeling van de klacht de stappen uit het klachtenprotocol van ISN doorlopen.
 
De vertrouwenspersoon dient te alle tijden zorgvuldig om te gaan met informatie van de betrokken partijen en heeft een geheimhoudingsplicht.
 
Voor het melden van ongewenst gedrag kan contact opgenomen worden met het vertrouwenspersoon op het hoofdkantoor van ISN.
 
Contact:vertrouwenspersoon@isndiyanet.nl

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.