Uitvaartfonds

Voor meer informatie en wijzigingen:

• Adreswijziging
• Echtgenote of Kind Inschrijven
• Aanvraagformulier

Sinds 1985 behoort het ISN Uitvaartfonds tot de voornaamste diensten van de Islamitische Stichting Nederland (ISN). Dit behelst een ondersteuningsfonds in geval van overlijden.

Aanvankelijk was uitvaartvervoer een tijdrovende en kostbare aangelegenheid voor de in Nederland wonende moslims. Er bestond destijds geen gestandaardiseerd proces om overledenen naar hun land van herkomst te vervoeren. Zo kon het dagen duren voordat de lijkkist overgeplaatst kon worden. Gezien de grote behoefte aan de standaardisering en betaalbaarheid van uitvaartdiensten, heeft ISN in 1985 besloten om een ondersteuningsfonds op te zetten. Met de realisatie van dat fonds is er orde en structuur gebracht aan de bekostiging en financiering van de uitvaartactiviteiten. Inmiddels heeft ISN een groot bestand aan leden opgebouwd.

ISLAMITISCHE STICHTING NEDERLAND (ISN) REGLEMENT ONDERSTEUNINGSFONDS INGEVAL VAN OVERLIJDEN

Artikel 1 Grondslag en doelstelling
1.1 Ter uitvoering van de statuten van ISN is een ondersteuningsfonds, hierna: “het Fonds” ingesteld met als doel om zonder winstoogmerk maar op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en geïnspireerd vanuit een islamitische visie, met inachtneming van de aan het Fonds ter beschikking staande mogelijkheden en middelen, onderlinge hulp te verlenen aan de nabestaanden ingeval van overlijden in Nederland en/of Turkije van donateurs en hun gezinsleden. De ondersteuning kan zowel in financiële als morele zin en door het (laten) verrichten van diverse diensten geschieden, waaronder maar niet beperkt tot het vervoer van stoffelijke overschotten, het verrichten van officiële en religieuze verplichtingen en andere door ISN dienstig geoordeelde benodigdheden voor het verzorgen van een uitvaart, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt.
1.2 De middelen van het fonds worden verkregen door donaties, schenkingen, erfrechtelijke verkrijgingen uitsluitend aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijvingen en andere wettige inkomsten op charitatieve wijze bijeengebracht alsmede de inzet van personeel op vrijwillige basis.
1.3 Donateurs en hun familieleden die bij het Fonds staan ingeschreven kunnen geen enkele aanspraak of rechten doen gelden op financiële bijdragen of andere vormen van ondersteuning door of namens het Fonds. Donateurs dienen bij inschrijving dan ook schriftelijk uitdrukkelijk afstand te doen van alle rechten, hoe ook genaamd of ontstaan, die zij tegenover ISN zouden kunnen doen gelden. ISN beslist bij uitsluiting over de besteding van de middelen van het Fonds.

Artikel 2 Donateurs
2.1 Als donateurs van het Fonds komen alle personen vanaf achttien jaar in aanmerking die aan de navolgende voorwaarden voldoen:
a) binding heeft met het islamitische geloof;
b) bij voorkeur, de Turkse of Nederlandse nationaliteit heeft;
c) legaal, al dan niet tijdelijk, verblijf heeft in Nederland;
2.2 Van de donateurs wordt verlangd dat zij bij de eerste inschrijving een door ISN vast te stellen inschrijfgeld betalen en vervolgens elk jaar een donatie zullen geven, waarvan de hoogte jaarlijks door ISN wordt vastgesteld. De donatie dient te worden gegeven door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso.
2.3 Aanmelding als donateur dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden bij ISN onder overlegging van alle door ISN verlangde gegevens.
ISN zal na aanmelding zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, bericht geven of het een donateurschap wordt aanvaard. Na aanvaarding wordt de donateur in het register bij het Fonds inschreven. Van de donateurs wordt verlangd dat zij alle relevante wijzigingen betreffende hun inschrijvingsgegevens onverwijld schriftelijk aan ISN doorgeven, bij gebreke waarvan een verzoek om ondersteuning van nabestaanden bij de verzorging van de uitvaart van een donateur of gezinslid niet in behandeling zal worden genomen.
2.4 Alle tussen ISN en de donateurs en hun gezinsleden bestaande verhoudingen worden- over en weer – gezien en aanvaard als natuurlijke verbintenissen, gebaseerd op verplichtingen van religieuze aard en moraal en fatsoen.

Artikel 3 Aanvragen tot ondersteuning
3.1 In geval van overlijden van een donateur of gezinslid waaronder ten deze wordt verstaan zijn/haar echtgeno(o)t(e), zijn/haar ongehuwd kind, jonger dan 21 jaar waaronder begrepen doodgeboren kinderen, kan door de nabestaanden een aanvraag bij het Fonds worden ingediend om ondersteuning. Bij een aanvraag dienen de nabestaanden alle door ISN verlangde gegevens te overleggen.
3.2 ISN beslist op een aanvraag met inachtneming van de mogelijkheden en middelen waarover het Fonds kan beschikken. ISN stelt per sterfgeval vast of en zo ja op welke wijze de uitvaart van een overleden donateur of gezinslid wordt verzorgd. ISN zal de bij haar ingeschreven donateurs jaarlijks door middel van een informatiebrief op de hoogte stellen van de door haar vastgestelde richtlijnen betreffende de omvang en mogelijkheden van de verschillende vormen van ondersteuning. Aan deze informatie kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.