Missie, visie en strategie

Missie, visie en strategie

De moskee in het onderwijslandschap

Onderwijs is van alle tijden en samenlevingen. Dit onderwijs vindt niet alleen plaats op formele onderwijsinstellingen. In het dagelijkse leven vinden vele vormen van leren plaats. Dit wordt soms informeel onderwijs genoemd. Informeel onderwijs wordt georganiseerd door maatschappelijke organisaties die willen inspelen op diverse behoeften vanuit de samenleving.

ISN wil vanuit haar missie en visie een bijdrage leveren aan het informele moskeeonderwijs. Binnen onze moskeeën wordt er gekeken naar de ontwikkelingsfasen en behoeften van kinderen. Daarbij wordt rekening gehouden met de belevingswereld van deze kinderen en koppelingen gezocht tussen actualiteit, maatschappelijke relevantie en religieuze kernwaarden. Op die manier zorgen we voor een adequaat informeel onderwijsaanbod dat past bij het niveau van ieder kind.

Missie

Kinderen hebben een meervoudige identiteit waar religie, cultuur en etniciteit onderdeel van uitmaken. Voor een optimale vorming hiervan is het belangrijk deze diversiteit te erkennen.

Als ISN-moskeeonderwijs dragen we bij aan de positieve meervoudige identiteitsontwikkeling van moslimkinderen in Nederland zodat zij zich volledig kunnen ontplooien. Op deze manier halen ze inspiratie uit het geloof voor persoonlijke ontwikkeling en leveren ze een positieve bijdrage aan de samenleving. 

Visie

ISN wil door middel van haar onderwijsactiviteiten bijdragen aan de religieuze en sociale identiteitsontwikkeling van de moslimgemeenschap. Religie is, net als sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling, onderdeel van de identiteit van het kind. Deze identiteit wordt niet alleen thuis of op school gevormd. Het vindt ook plaats in de sociale omgeving en samenleving. ISN wil een bijdrage leveren aan de harmonie van deze verschillende leefsferen en daarmee bijdragen aan het spirituele en sociale welzijn van het kind.

Daarbij hanteren we een holistische educatieve benadering die zowel het hoofd als het hart van het kind aanspreekt door deze als geheel te zien. Op deze manier leren kinderen dat alles met elkaar in verbinding staat. Leren wordt hierbij niet beperkt tot alleen kennis uit boeken, maar ook hoe je die kennis praktisch kan toepassen in je leven en de samenleving. Wij streven ernaar om kennis en informatie die de kinderen in het dagelijkse leven, thuis en op school opdoen betekenisvol te maken door deze holistische benadering.

Strategie

Onze strategie vloeit voort uit deze missie en visie. Daarmee realiseren we een kwalitatief moskeeonderwijsprogramma waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van de volle potentie van kinderen. Onze pijlers vormen de uitgangspunten van onze onderwijsstrategie. Alle activiteiten die vallen onder deze pijlers dragen bij aan het realiseren van onze onderwijsdoelen. 

Onze pijlers zijn:

KWALITATIEF MOSKEEONDERWIJS

Kwaliteitsborging
Vanuit ISN denken we constant na over hoe wij duurzaam invulling kunnen geven aan de kennisontwikkeling en persoonsvorming van de kinderen die moskeeonderwijs krijgen. Door onszelf essentiële vragen te stellen over onderwijs, deze te evalueren en borgen, krijgt onze visie gestalte. Vanuit deze visie wordt er voortdurend gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van: de vrijwillige onderwijzers, lesmethoden en fysieke randvoorwaarden voor het moskeeonderwijs.

Pedagogische en didactische ontwikkeling
Voor onze onderwijsactiviteiten zetten allerlei mensen uit verschillende beroepen zich vrijwillig in. Dit zorgt voor een rijke pool aan diverse vrijwilligers, maar vraagt ook om ondersteuning op verschillende gebieden.  Om aan deze behoefte te kunnen voldoen bieden we teacher trainingen aan over pedagogische en didactische onderwerpen. Door middel van verschillende trainingen krijgen de vrijwilligers de kans en ruimte om hun competenties verder te ontwikkelen.

Materiaal & curriculum ontwikkeling
Vanuit ISN ontwikkelen we materiaal die de vrijwillige onderwijzers kunnen gebruiken om hun lessen te verzorgen. Deze materialen worden ondersteund door bijvoorbeeld thematische hulpmaterialen, spelactiviteiten en andere onderwijsvormen. Daarnaast ontwikkelen we een doorlopend curriculum waarin de leerdoelen voor de verschillende leeftijden worden opgenomen.

Communicatie
Voor kwalitatief moskeeonderwijs is het nodig dat alle betrokkenen van dit onderwijs effectief met elkaar communiceren. De verschillende partijen waartussen communicatie plaatsvindt kunnen we als volgt opsommen:

  • Onderwijscommissie – vrijwillige onderwijzers
  • Vrijwillige onderwijzers – ouders
  • Vrijwillige onderwijzers – leerlingen
  • Moskee – samenleving

Digitalisering
Digitalisering biedt enorme kansen in het moskeeonderwijs. Zo kan via een leerlingvolgsysteem de leerontwikkeling van het kind inzichtelijk gemaakt worden. Dit zorgt ervoor dat het onderwijs persoonlijker wordt en beter aansluit bij de leerbehoeften van de leerling.  

Vrijwilligers
Als ISN stellen we hoge eisen aan de vrijwillige docenten die lesgeven. Zo hebben we een vrijwilligersbeleid dat onze kernwaarden en manier van handelen duidelijk omschrijft. Waar wij voor staan als ISN-moskeeonderwijs en welke verwachtingen wij hebben van de vrijwillige docenten wordt op deze manier duidelijk bij iedereen die betrokken is bij moskeeonderwijs.


GEZOND MOSKEEONDERWIJS

Rookvrije moskeeën
Kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien en onderwijs genieten in rookvrije ruimtes. Hier hoort niet alleen de wettelijk geldende binnenruimtes bij, maar ook het plein en de moskeeomgeving. Door het rookvrij maken van de binnen- en buitenruimtes van moskeeën dragen we bij aan de vanzelfsprekendheid van rookvrije ruimtes.  

Gezonde kantines
Snacks kunnen net zo lekker zijn als ze gezond worden bereid. Wij stimuleren onze moskeeën om tijdens de pauzen gezonde tussendoortjes aan te bieden en hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling van een gezonde leefstijl van kinderen.
 

TOEGANKELIJK MOSKEEONDERWIJS

Etnisch overstijgende moskeeën
Bij de ISN-moskeeën zijn moslims van allerlei verschillende achtergronden en leerscholen welkom.

Rolstoel toegankelijke moskeeën
Ook de fysieke toegankelijkheid van onze moskeeën vormt een belangrijk uitgangspunt voor ISN. Veel moskeeën hebben hellingbanen en liften om de moskeeën voor iedereen toegankelijk te maken.

Moskeeonderwijs in brailleschrift
Een lopend project is het mogelijk maken van moskeeonderwijs voor kinderen met een visuele beperking.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.