ISN feliciteert Bosnische zieken en ouderen met het Ramadanfeest

Prof. dr. Yavuz Ünal (Voorzitter Raad van Toezicht) en Mücahit Batman (Onderwijscoördinator) hebben de inwoners van Bosnië namens de Islamitische Stichting Nederland (ISN) gefeliciteerd met het bereiken van het Ramadanfeest (id al-fitr). Dit gebeurde in het kader van een liefdadigheidsproject dat ISN thans in Bosnië verwezenlijkt.

Ünal en Batman bezochten namens ISN een zorgcentrum in de plaats Doboj Istok. Ze bezochten daar patiënten en ouderen, die ze feliciteerden vanwege het Ramadanfeest, aan wie ze tevens ingezamelde hulp overhandigden. Volgens de directeur en de hoofdarts van het zorgcentrum wordt er zorg verleend aan 460 zorgbehoevenden.

Tussen de zorgbehoevenden bevinden zich ook mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De grootste kostenposten van het centrum zijn de bezoldiging van het zorgpersoneel, uitgaven aan ambulances, medicijnen, hygiënische benodigdheden en stookkosten.

Ünal en Batman werden warm onthaald door de zorgbehoevenden. Het feit dat ook aan hen werd gedacht leverde een emotioneel dialoog op. Ook het afscheid werd gekenmerkt door een warme sfeer.

ISN voorziet Bosnische weeskinderen van benodigdheden

Prof. dr. Yavuz Ünal (Voorzitter Raad van Toezicht) en Mücahit Batman (Onderwijscoördinator) hebben de weeskinderen van Bosnië namens de Islamitische Stichting Nederland (ISN) gefeliciteerd met het bereiken van het Ramadanfeest (id al-fitr). Dit gebeurde in het kader van een liefdadigheidsproject dat ISN thans in Bosnië verwezenlijkt.

De verzorgers van de weeskinderen spraken hun tevredenheid uit over de dienstverlening van ISN. Volgens een verklaring van de Bosnische autoriteiten leven de weeskinderen gescheiden van hun (al dan niet beide) ouders, doch zijn hun schoolprestaties beduidend positief.

Ünal en Batman werden warm onthaald door de weeskinderen en hun verzorgers. Het feit dat ook aan hen werd gedacht leverde een emotionele taferelen op. Ook het afscheid werd gekenmerkt door een warme sfeer.

ISN bezoekt Bosnische weeskinderen in Srebrenica

Prof. dr. Yavuz Ünal (Voorzitter Raad van Toezicht) en Mücahit Batman (Onderwijscoördinator) hebben namens de Islamitische Stichting Nederland (ISN) een bezoek afgelegd aan Srebrenica. Dit gebeurde in het kader van het Ramadanfeest (id al-fitr) en een liefdadigheidsproject dat ISN thans in Bosnië verwezenlijkt.

Ünal en Batman bezochten namens ISN een weeshuis in de plaats Potocari. Dit weeshuis bestaat uit elf gebouwen, alwaar 57 weeskinderen kosteloos verblijven. Namens ISN werden er voedselpakketten uitgedeeld ten behoeve van deze weeskinderen.

Naast voedselpakketten werden de weeskinderen voorzien van religieuze boeken die door het Presidium voor Religieuze Zaken in de Bosnische taal zijn uitgegeven. De overhandigde boeken zijn exemplaren van de Koran en boeken over geloofsleer, parabelen over profeten en handboeken over aanbidding.

Vanwege de geografische ligging van Srebrenica zijn de weeskinderen aangewezen op Servische scholen. Om hun schoolprestaties te verbeteren krijgen de weeskinderen huiswerkbegeleiding. Daarnaast volgen de weeskinderen lessen over godsdienst, eigenheid en over de Turkse taal. Het leerkrachtenbestand bestaat uit een team van gekwalificeerde docenten.

Het weeshuis is voorzien van een slaapzaal, een gezondheidscentrum, een bibliotheek en beschikt het tevens over leerlingenvervoer. De maandelijkse uitgaven per weeskind bedragen zo’n 90 euro.

ISN verstrekt beurzen aan Bosnische studenten

Prof. dr. Yavuz Ünal (Voorzitter Raad van Toezicht) en Mücahit Batman (Onderwijscoördinator) hebben namens de Islamitische Stichting Nederland (ISN) onderwijsbeurzen verstrekt aan Bosnische studenten. 

In het gebouw van de liefdadigheidsstichting genaamd Emmaus, een partnerorganisatie in de plaats Duje, werd er ten behoeve van studenten een vastenmaal (iftar) gehouden. Elf hiervan, die allen een verschillende opleiding volgen, zijn door ISN uitgekozen als begunstigden van een onderwijsbeurs voor een periode van één jaar. Daarnaast zijn deze studenten voorzien van boeken in de Bosnische taal, die uitgegeven zijn door het Presidium voor Religieuze Zaken. Het gaat om exemplaren van de Koran, boeken over parabelen van profeten, geloofsleer en boeken over aanbiddingen.

De ouders van de leerlingen spraken hun tevredenheid over deze dienstverlening van ISN. Volgens de ouders zou zonder tussenkomst van ISN de voltooiing van de opleidingen onmogelijk zijn geweest.

Ünal, die de studenten toesprak, gaf aan dat hij één wens heeft, namelijk dat de studenten hun landgenoten gedienstig zijn.

ISN gedienstig voor Bosnische gezinnen in Srebrenica 

In Srebrenica, alwaar tijdens de oorlog meer dan 8.000 Bosniërs zijn omgekomen, voelen nagenoeg alle gezinnen het leed dan hen is aangedaan. Het is voor de meeste gezinnen momenteel erg moeilijk om rond te komen.

In het kader van een onlangs gelanceerde liefdadigheidsproject heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) gedurende de vastenmaand Ramadan 40 voedselpakketten uitgedeeld aan behoeftige gezinnen. De pakketten bevatten boter, suiker, meel, rijst, vruchtensappen, conservenblikken en een feestgeschenk; voldoende om een huishouden van vier personen twee weken te voorzien van levensonderhoud.

De behoeftige gezinnen waren erg te spreken over de dienstverlening van ISN. Het afscheid werd dan ook gekenmerkt door een emotioneel tafereel.

ISN verzorgt iftar voor de regio Rotterdam

Net als voorgaande jaren organiseerde de Islamitische Stichting Nederland (ISN) ook dit jaar weer een traditionele vastenmaalbijeenkomst (iftar) ten behoeve van moskeebestuurders. Deze drukbezochte iftars werden dit jaar verspreid over vier ISN-regio’s gehouden.

De iftar voor de regio Rotterdam werd gehouden bij de ISN Selimiye Moskee te Veghel. Deze vond plaats op 26 Mei 2018. Onder de aanwezigen waren prof. dr. Yavuz Ünal (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken te Deventer), ISN-bestuursleden, bestuursleden van de Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF), bestuursleden van moskeeën die gevestigd zijn in regio Rotterdam en tot slot vertegenwoordigers van de regionale Vrouwencommissie.

Voorafgaand aan de iftar hield Ünal een toespraak. Ünal bedankte vooreerst iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de pas geopende moskee. Verder stond Ünal stil bij de verdiensten van het vasten, hetgeen hij verduidelijkte aan de hand van praktisch toepasbare religieuze tips. Ook gaf Ünal het voorbeeld van profeet Mohammed, refererend naar diens betrouwbare karakter. Daarnaast stond Ünal bij het proces en de inspanningen rondom de inzameling en verdeling van armenbelasting (zakat), liefdadigheidsgelden (sadaqa al-fitr) en overige donaties. Ünal bedankte de lokale moskeebestuurders vanwege hun medewerking aan deze dienstverlening van ISN.

ISN verzorgt iftar voor de regio Deventer

Net als voorgaande jaren organiseerde de Islamitische Stichting Nederland (ISN) ook dit jaar weer een traditionele vastenmaalbijeenkomst (iftar) ten behoeve van moskeebestuurders. Deze drukbezochte iftars werden dit jaar verspreid over vier ISN-regio’s gehouden.

De iftar voor de regio Deventer werd gehouden bij de ISN Mehmet Akif Moskee te Harderwijk. Deze vond plaats op 9 juni 2018. Onder de aanwezigen waren prof. dr. Yavuz Ünal (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), bestuursleden van de Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF), bestuursleden van moskeeën die gevestigd zijn in regio Deventer en tot slot vertegenwoordigers van de regionale Vrouwencommissie.

Voorafgaand aan de iftar hield Ünal een toespraak. Daarnaast stond Ünal stil bij het proces

en de inspanningen rondom de inzameling en verdeling van armenbelasting (zakat), liefdadigheidsgelden (sadaqa al-fitr) en overige donaties. Ünal bedankte de lokale moskeebestuurders vanwege hun medewerking aan deze dienstverlening van ISN.

De vertegenwoordigers van de regionale Vrouwencommissie overhandigden het bedrag dat zij hebben ingezameld in het kader van een liefdadigheidsproject aan de Raad van Bestuur van ISN.

ISN verzorgt iftar-bijeenkomsten voor jongeren

De Jongerenorganisatie verbonden aan de Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft gedurende de vastenmaand Ramadan een achttal iftar-bijeenkomsten gehouden.

De iftars werden bijgewoond door lokale vertegenwoordigers van de Jongerenorganisatie alsmede door lokale jongeren. De iftar-bijeenkomsten werden mede bekostigd door ISN.

Gedurende de iftar-bijeenkomsten werd middels informatieposters bekendheid gegeven aan de diversiteit aan liefdadigheidsdiensten die ISN verleent. Aanwezige jongeren droegen hier hun steentje aan bij.

De iftar-bijeenkomsten werden tevens gekenmerkt door de aanwezigheid van een boekenstand, om de aanwezige jongeren te voorzien van leesvoer. Deze stands werden verzorgd door de afdeling Boekenverkoop, onderdeel van handelsfirma Vakıf BV.

De iftar-reeksen vonden volgens het volgende staatje plaats:

Dames:

 1. ISN Mevlana Moskee Rotterdam (25 mei 2018).
 2. ISN Türkiyem Moskee Arnhem (27 mei 2018).
 3. ISN Sultan Ahmet Zaandam (2 juni 2018).
 4. ISN Osman Gazi Veendam (8 juni 2018).

Heren:

 1. Feestzaal Deniz Eindhoven (26 mei 2018).
 2. ISN Orhan Gazi Hoogezand (1 juni 2018).
 3. ISN Ulu Zwolle (3 juni 2018).
 4. ISN Sultan Ahmet Zaandam (9 juni 2018).

19e Algemene Raad ISN volbracht

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft op 2 juni 2018 haar 19e Algemene Raad gehouden. Dit vond plaats in het hoofdgebouw van ISN te Den Haag.

De Algemene Raad werd door diverse ambtsdragers bijgewoond. Onder de aanwezigen bevonden zich dr. Selim Aygun (Vicevoorzitter Presidium voor Religieuze Zaken), Erdal Atalay (Directeur Externe Betrekkingen van het Presidium voor Religieuze Zaken), grondleggers van ISN, Leden van de Algemene Raad, Leden van de Raad van Bestuur van de 17e termijn en twee Attachés voor Religieuze Zaken van de ambtsgebieden Deventer en Rotterdam.

De Algemene Raad ving aan met een recitatie uit de Koran. Na intrede van de ambtsdragers werd door Mehmet Yürek het jaarverslag voorgedragen. De Commissie van Toezicht droeg vervolgens het interne auditrapport voor, gevolgd door een beraadslaging. Hierna werden de Leden van de Raad van Bestuur van de 17e termijn gedechargeerd. Dat bestuur stond onder aanvoering van dr. Yusuf Acar.

Voordat werd overgegaan tot de benoeming van de nieuwe bestuurders vond er een beraad plaats over een voorgenomen statutenwijziging. De statutenwijziging werd unaniem aanvaard.

Met de statutenwijziging is het aantal bestuursorganen van ISN verhoogd van drie tot vier en vond er een herindeling plaats van de reeds bestaande organen. Dienovereenkomstig heeft de Algemene Raad ingestemd met de vorming van de volgende vier organen:

 1. Algemene Raad.
 2. Commissie van Toezicht.
 3. Raad van Toezicht.
 4. College van Bestuur.

Na een uitvoerige beraadslaging is er overgegaan tot een verkiezing om de posten op te vullen. Op grond van aanvaarding van de gekandideerde personen, zijn de volgende leden gekozen als leden van de 1e Raad van Toezicht van ISN:

 1. Prof. dr. Yavuz Ünal (Voorzitter Raad van Toezicht).
 2. Osman Gülbe (Secretaris Raad van Toezicht).
 3. Muhsin Köktaş (Penningmeester Raad van Toezicht).
 4. Recep Ayaz (Algemeen Lid Raad van Toezicht).
 5. Hikmet Gürcüoğlu (Algemeen Lid Raad van Toezicht).
 6. Adil Çiftçi (Algemeen Lid Raad van Toezicht).

College van Bestuur:

 1. Cengiz Korkmaz (Voorzitter College van Bestuur).
 2. Mustafa Yiğit MSc. RC (Penningmeester College van Bestuur).
 3. Mehmet Okumuş (Secretaris College van Bestuur).

ISN verzorgt regionale iftar te Groningen

Net als voorgaande jaren organiseerde de Islamitische Stichting Nederland (ISN) ook dit jaar weer een traditionele vastenmaalbijeenkomst (iftar) ten behoeve van moskeebestuurders. Deze drukbezochte iftars werden in elk van de vier ISN-regio’s gehouden.

De ISN Eyup Sultan Moskee te Groningen trapte dit jaar af met de iftar-reeks. Deze vond plaats op 25 Mei 2018. Onder de aanwezigen waren prof. dr. Yavuz Ünal (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken te Deventer), ISN-bestuursleden, bestuursleden van de Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF), bestuursleden van moskeeën die gevestigd zijn in Regio 4 en tot slot vertegenwoordigers van de regionale Vrouwencommissie.

Voorafgaand aan de iftar hielden Ünal en Yeşilorman een toespraak. Ünal stond met name stil bij het proces en inspanningen rondom de inzameling en verdeling van armenbelasting (zakat), liefdadigheidsgelden (sadaqa al-fitr) en overige donaties. Daarnaast verzocht Ünal de lokale moskeebestuurders hun medewerking te verlenen in het vervolledigen van de regionale ISN Jongerenorganisatie te Groningen.