Herdenking van de Nacht van de Hemelreis van de Profeet

Wij staan aan de vooravond van de laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj, ofwel de Nacht van de Hemelreis van de Profeet (vrede zij met hem). Deze wonderbaarlijke gebeurtenis, die zo’n anderhalf jaar voor de emigratie (hijra) van Mekka naar Medina plaatsvond, bestond uit twee delen. Het eerste deel bestond uit een nachtelijke reis van de Profeet van de Gewijde Moskee (al-Masjid al-Ḥarām) in Mekka naar de Aqṣā-Moskee (al-Masjid al-Aqṣā) in Jeruzalem, aangeduid met al-Isrāʾ. Het tweede deel bestond uit het ten hemel stijgen van de Profeet. Deze opstijging heet al-Miʿrāj.

Al-Miʿrāj heeft een belangrijke betekenis en symboliseert het ingaan op elke uitnodiging van Allah, door Hem op een correcte manier te aanbidden en de vereisten van het dienaarschap na te komen. Al-Miʿrāj staat voor het achter je laten van materiële zaken, voor het opgeven van alles wat tijdelijk is en voor het richten tot dat wat eeuwig is. Het staat tevens voor jouw persoonlijke reis waarin je jouw geloof (al-īmān) een impuls geeft en tot spirituele rust komt. De Miʿrāj is een middel om je te wijden aan de zoektocht naar de waarheid (al-ḥaqq) en om jouw geloof in Allah en jouw dienaarschap nooit op te geven.

De profeet Muḥammad eindigde zijn Hemelreis met drie waardevolle geschenken. Het belangrijkste daarvan is het vijfmaal daagse gebed (al-ṣalāt), dat de Profeet omschreef als “mijn oogappeltje”. Het gebed kunnen we zien als onze eigen Miʿrāj, onze wederopleving en onze redding. De laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj is een unieke gelegenheid om ons geloof (īmān) te versterken, onze band met de Profeet (vrede zij met hem) en onze liefde voor het gebed een “upgrade” te geven. De beste daad, is de ṣalāt die je op tijd verricht. Het tweede geschenk is het verheugende nieuws dat wie geen partners toeschrijft aan Allah, het Paradijs zal binnengaan. Het derde geschenk is de openbaring van de laatste twee verzen van sūrat al-Baqara, welke we doorgaans na afloop van het nachtgebed (ṣalāt al-ʿishāʾ) lezen.

Wij feliciteren al onze geloofsbroeders en -zusters met het bereiken van deze bijzondere nacht. Moge Allah de laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj zegenen voor alle moslims en met deze gezegende nacht eenheid, solidariteit en vrede brengen. Āmīn.

Islamitische Stichting Nederland (ISN)

Geraadpleegde bronnen: Al-Najm, 53: 1-18; Al-Isrāʾ, 17: 1; Al-Baqara, 2: 286; M431 Al-Muslim, Al-Īmān, 279; N3392 Al-Nasāʾī, ʿIshrat al-nisāʾ, 1; B7534 Al-Bukhārī, Al-Tawḥīd, 48.Commemoration of the Night of the Ascension of the Prophet

In the night of Sunday to Monday (27 February 2022), Muslims will commemorate the so called laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj, or the Night of the Ascension of the Prophet (peace be upon him). This miraculous event, which took place about a year and a half before the emigration (hijra) from Mecca to Medina, consisted of two parts. The first part consisted of an overnight journey by the Prophet from the Sacred Mosque (al-Masjid al-Ḥarām) in Makkah to the Aqṣā Mosque (al-Masjid al-Aqṣā) in Jerusalem, called al-Isrāʾ. The second part consisted of the Prophet’s ascension to heaven. This ascent is called al-Miʿrāj.

Al-Miʿrāj has an important meaning fur Muslims and symbolizes taking up every invitation from Allah, by worshiping Him properly and fulfilling the requirements of serving God. Al-Miʿrāj stands for leaving material things behind, for giving up all that is temporary and for turning to that which is eternal. It also stands for your personal journey in which you give your faith (īmān) an impulse and come to spiritual peace. The Miʿrāj is a mean to devote yourself to the search for the truth (al-ḥaqq) and to never give up your faith in Allah and your servanthood.

The prophet Muḥammad ended his Ascension to Heaven with three precious gifts. The most important of these is the daily prayer (al-ṣalāt), which the Prophet described as “the apple of my eye”. We can consider the prayer as our own Miʿrāj, our revival and our salvation. The laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj is a unique opportunity to strengthen our faith (īmān), our relationship with the Prophet (peace be upon him) and “upgrade” our love for the prayer. The best deed is the ṣalāt that you perform on time. The second gift is the glad news that whoever does not ascribe partners to Allah will enter Paradise. The third gift is the revelation of the last two verses of sūrat al-Baqara, which we usually read after the night prayer (ṣalāt al-ʿishāʾ).

We congratulate all our brothers and sisters with this special night. May Allah bless the laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj for all Muslims and bring unity, solidarity and peace with this blessed night. Āmīn.

Islamic Foundation the Netherlands (ISN)

Consulted sources: Al-Najm, 53: 1-18; Al-Isrāʾ, 17: 1; Al-Baqara, 2: 286; M431 Al-Muslim, Al-Īmān, 279; N3392 Al-Nasāʾī, ʿIshrat al-nisāʾ, 1; B7534 Al-Bukhārī, Al-Tawḥīd, 48.


Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.