Voorzitter

Doç. Dr. Yusuf Acar (1967) is sinds 18 juni 2016 voorzitter van de Islamitische Stichting Nederland, na een periode van 3 maanden als afgevaardigde voor de Raad van Religieuze diensten in Den Haag. Hij is geboren in Konya, Turkije. Zijn middelbare school heeft hij doorlopen in Karaman en studeerde aan de Faculteit Theologie van de Selçuk Universiteit in Konya, Turkije.

Na het afronden van zijn studie in 1992 heeft hij zich verder gespecialiseerd op het terrein van theologie aan het Educatief Centrum van de Selçuk Universiteit. Gedurende zijn academische studie werkte hij als godsdienstgeleerde in Cumra, Konya en na zijn specialisatie in 1996 is hij gaan werken in de stad Patnos, Ağri. Vanaf 1997 werd hij docent Hadith en Arabisch aan het Educatief Centrum van de Selçuk Universiteit van Konya.

Acar studeerde in 2000 af aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Selcuk Universiteit in Konya, de masteropleiding met als wetenschapsgebied Hadith. Hij schreef zijn eindwerk over de overleveringen met als titel ‘Vanuit het aspect van de Riwaya (overlevering) wetenschappen, het nut van de gebeden en de recitaties van de levenden voor de overledenen’. Tevens behaalde Acar zijn doctoraal in het jaar 2011 en schreef hij het stuk, ‘De plek van Abdulkadir Kurashi in de Hadith wetenschappen en zijn werk Al-İnâya’.

Hij startte zijn internationale carrière in Duitsland als attaché Religieuze Diensten in Hannover tussen 2002 en 2005. In de periode 2006 tot 2012 bekleedde hij posities in Ankara als godsdienstgeleerde en in Konya als geestelijke verzorger in het gevangeniswezen. Vanaf mei 2014 verruilde hij zijn positie in Turkije voor Nederland, waar hij de attaché Religieuze Diensten bij het Turkse consulaat in Deventer bezette.

Doç. Dr. Yusuf Acar spreekt naast het Turks ook Arabisch en Duits. Is gehuwd en heeft twee kinderen.

Publicaties

Boeken   

 1. Hayattakilerin Yaptığı İbadet ve Kıraatten Ölülerin Faydalanması (master tezi)
  Het profijt dat de overledenen hebben van de gebeden en de recitaties van de levenden (afstudeerscriptie)
 1. Kuraşî’nin el-İnâye’si ve Hidâye Hadisleri (doktora tezi)
  Al-Inaya van Kurashi en de Hidaye Hadith (afstudeerscriptie)
 1. Mesnevi’nin Arapça Tercümesi Tahkik ve Gözden Geçirme I-VI.
  De Arabische vertaling van de Masnawi, detailonderzoek en revisie
 1. Kardeşlik Ahlakı ve Sorumluluğu (TDV yayınları 2015)
  Ethiek en verantwoordelijkheid van broederschap, TDV Publicaties 2015 

 Wetenschappelijke Artikelen  

 1. Hadis Metinlerini Anlamada Öznellik Sorunu (Marife I/3);
  De kwestie van subjectiviteit bij het bevatten van hadith teksten (Marife I/3)
 1. Hanefi Fıkıh Kitaplarındaki Bazı Rivayetlerin Hadis Açısından Problemleri (Selçuk Ü. İlahiyat F. Dergisi, XXXI, 2011)
  Uitdagingen vanuit het aspect van de hadith van een aantal overleveringen uit de Fiqh boeken van de Hanefieten (Universiteit Selçuk, Tijdschrift Theologische Faculteit, XXXI, 2011)
 1. Zeyla’î’nin İbnü’t-Türkmânî İle Kuraşî Eleştirileri ve Üç Hadisçi Arasındaki İlişkiler (Marife 2011/2);
  Kritiek van Zeyla’i en Ibnu’t Turkmani op Kurashi en de relatie tussen de drie hadith geleerden (Marife 2011/2)
 1. İnanç ve Düşünce Ayrılığına Yol Açan Sebepler Üzerine Anlamacı ve Bütüncül Bir Yaklaşım: Batalyevsî ve et-Tenbîh Adlı Risalesi (Marife 2011/3)
  Een perceptieve en holistische benadering van oorzaken die leiden tot scheiding van geloof en visie: Batalyawsi en zijn verhandeling met de titel at-Tanbih (Marife 2011/3)
 1. Zayıf Hadisin Amel Karinesiyle Desteklenmesi ve Tirmizi’nin Sünen’i (NEİF Dergisi, sayı: 37, 2014, ss. 41-70.)
  De ondersteuning van de zwakke hadith met een daad van vermoeden en de Sünen van Tirmidhi (Tijdschrift NEIF, nummer:37, 2014, pag. 41-70)
 1. Cenaze Namazlarını Kılmaktan Hz. Peygamberin İmtina Ettiği Kimselerle İlgili Rivayetlerin Tahlili (STEM: İslâm, San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2013, cilt: XI, sayı: 22, s. 145-170)
  Analyse van de overleveringen met betrekking tot de personen waarbij de gezegende Profeet zich onthield van het gebed van overlijden (STEM: Islam, Kunst, Historie, Literatuur en Muziek Tijdschrift, 2013, vol: XI, nr. 22, p.145-170)
 1. Münafıkların Cenaze Namazlarına İlişkin Rivayetlerin Tahlili (İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2013, sayı: 22, s. 377-388)
  Analyse van de overleveringen met betrekking tot het gebed van overlijden voor de huichelaars (Tijdschrift voor Onderzoek in Islamitisch Recht, 2013, nr. 22, p. 377-388)
 1. Saadet Asrı Model Toplum Tecrübesinin Engellilere İlişkin Kodları (Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2013, cilt: XIII, sayı: 1, s. 131-171);
  De codes uit de eeuw van geluk, met betrekking tot gehandicapten, vanuit de ervaring van de gemeenschap (Tijdschrift voor Religie Wetenschappen, 2013, vol: XIII, nr: 1, p. 131-171)
 1. Çocukluk Dönemi Eğitiminde Hz. Peygamberin Getirdiği İlkeler(Diyanet Avrupa, Nisan 2003).
  De Principes die de gezegende Profeet heeft gebracht met betrekking tot educatie in de kinderjaren (Diyanet, Europa, Mei 2003)

Voordrachten

 1. Popüler Dini Kaynakların Hadis Açısından Değeri (İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Rolü Sempozyumu, Ankara 2001);
  De Waarde van populaire religieuze bronnen vanuit het perspectief van de hadith (Tijdens het Symposium, de Rol van Soenna voor begrip van de Islam, Ankara 2001);
 1. İst das Verhältnis zwischen Staat und Religion in einer liberalpluralistischen Verfassung Universell oder nicht?  (Almanya 2005);
  Is de verhouding tussen staat en religie in een liberaal-pluralistische gestel universeel of niet? (Duitsland 2005);
 1. Avrupa’daki Türk’lerin Sosyal, Kültürel ve Dini Hayatına Dair Gözlemler -Almanya Örneği (III. Din Şûrâsı, Ankara 2004).
  Observaties van de Turken in Europa op sociaal, cultureel en religieus vlak – Duitsland als voorbeeld. (III. Religie Bijeenkomst, Ankara 2004).